To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands

Filter resultaten

Categorieen
Tags

Publicaties

594 resultaten
De gevolgen van de ontwikkelingen in de regelgeving voor de beleggingsmix van pensioenfondsen
De gevolgen van de ontwikkelingen in de regelgeving voor de beleggingsmix van pensioenfondsen in VBA Journaal door

De regelgeving betreffende de beheersing van financiële risico’s door pensioenfondsen is in het afgelopen jaar veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. Vanuit de Europese Unie is voorgesteld pensioenfondsen voortaan te verbieden posities in derivaten (waaronder opties) in te nemen of te beleggen in alternative assets als hedge funds en commodities.

Inleiding tot het thema Prestaties van Pensioenfondsen
Inleiding tot het thema Prestaties van Pensioenfondsen in VBA Journaal door

Wat heeft mijn pensioenfonds gepresteerd? Een korte vraag, waarop zelden een helder antwoord volgt. In het voorliggende nummer van het VBA-Journaal wordt in een viertal artikelen de koe bij de horens gevat.

Z-scores bedrijfstakpensioenfondsen 1998-2002 geanalyseerd
Z-scores bedrijfstakpensioenfondsen 1998-2002 geanalyseerd in VBA Journaal door

In april 1998 is de vrijstellingsregeling in het kader van de wet Bedrijfstakpensioenfondsen van kracht geworden. In deze wet worden de voorwaarden genoemd waaronder een onderneming vrijstelling kan verkrijgen voor de verplichting de uitvoering van het pensioenreglement onder te brengen bij het pensioenfonds van de gehele bedrijfstak, het zogenaamde bedrijfspensioenfonds (BPF).

Onderzoek risicoprofielen pensioenfondsen
Onderzoek risicoprofielen pensioenfondsen in VBA Journaal door

De belangstelling voor pensioenfondsen richt zich in belangrijke mate op de beleggingsprestaties van pensioenfondsen. Een uitgave van het VBA-journaal met als onderwerp prestatiemeting van pensioenfondsen doet vermoeden dat prestatiemeting allerminst een vanzelfsprekendheid is, of dat geenszins eenduidigheid bestaat wat betreft aanpak, diepgang, reikwijdte en de mate waarin en wijze waarop prestatiemeting een zinvolle bijdrage levert in de beleidsvorming en -evaluatie.

Met risicobeheer zicht op prestaties van pensioenfondsen
Met risicobeheer zicht op prestaties van pensioenfondsen in VBA Journaal door

In dit artikel ga ik in op de vraag hoe je vanuit de invalshoek van risicobeheer de prestaties van pensioenfondsen zou kunnen beoordelen. Met risicobeheer bedoel ik het samenhangend proces van analyse, keuze en beheersing van risico’s. Mijn betoog komt in het kort op het volgende neer.

Prestaties Nederlandse pensioenfondsen op basis van de funding ratio return benadering
Prestaties Nederlandse pensioenfondsen op basis van de funding ratio return benadering in VBA Journaal door

In het VBA journaal van april 2002 presenteerden wij de zogenaamde Funding Ratio Return (FRR) benadering (Ponds & Quix 2002). Deze benadering relateert het beleid van een pensioenfonds aan diens lange termijn strategische perspectief en een hieraan ontleend fondsspecifiek ‘opbrengst-risico’ afwegingskader in ALM-verband.

Focusbeleggen met Warren Buffett: ‘more an art than a science’
Focusbeleggen met Warren Buffett: ‘more an art than a science’ in VBA Journaal door

Als Warren Buffett spreekt, zwijgt de financiële wereld. In een tijd waarin beurzen wankelen en traditionele wijsheden naar de prullenbak verwezen worden, duikt zijn naam weer op in artikelen die met behulp van zijn methode onder- of overgewaardeerde aandelen trachten te selecteren en/of onder- en overwaarderingen trachten te verklaren.

Defined Benefit Plans, Asset Allocation and Surplus Management: European experience to provide an inflation hedge to retirees
Defined Benefit Plans, Asset Allocation and Surplus Management: European experience to provide an inflation hedge to retirees in VBA Journaal door

Dit artikel is meer dan 10 jaar geleden geschreven en sluit aan bij twee artikelen in ESB in 1989 en 1990. Beide artikelen waren coproducties met Dr J.M.G. Frijns die de modellering verzorgde. Het was de periode dat binnen het APB de eerste inzichten rond ALM ontwikkeld werden. In het 1989 artikel lieten we zien dat een optimale allocatie onafhankelijk is van het inflatie niveau .

The dangers of using correlation to measure dependence
The dangers of using correlation to measure dependence in VBA Journaal door

Correlation is without doubt the single most important parameter in modern portfolio theory, where it is used to measure the dependence between the returns on different assets or asset classes. The rule is simple: low correlation makes for good diversification and highly correlated assets or asset classes are to be avoided.

Global stock, country and sector momentum strategies
Global stock, country and sector momentum strategies in VBA Journaal door

Academic research has shown that a simple investment strategy based on momentum in stock returns is profitable. Former research mainly concentrated on stock momentum in the United States (Jegadeesh & Titman, 1993 and Chan, Jegadeesh & Lakonishok, 1996), but also on stock momentum in other regions (Rouwenhorst, 1999).

Van de opleiding
Van de opleiding in VBA Journaal door

In samenwerking met de VU/VBA-opleiding organiseerde de VBA onlangs voor haar leden en aspirant-leden (waaronder alle huidige cursisten) een lezing over actief beleggen door prof dr J(ean) Frijns. Aangezien actief beleggingsbeleid in de VU/VBA-opleiding een prominente plaats inneemt een goede gelegenheid voor ons om te horen of we met de opleiding nog meegaan met recente ontwikkelingen en het jongste gedachtengoed.

Het achtste lustrum van de VBA
Het achtste lustrum van de VBA in VBA Journaal door

Op 31 mei jongstleden vierde de Vereniging van Beleggingsanalisten haar veertigjarig bestaan met een symposium en een feestelijk diner. De bijeenkomst vond plaats in het nieuwe hoofdkantoor van ABN AMRO te Amsterdam, waarbij Asset Management van de Bank deze heugelijke dag als sponsor financieel ondersteunde.